Kamerat e sigurisë në biznese deri në 28 dhjetor, sa shkon gjoba nëse shkelni afatin!

Bizneset që kanë mbi 50 punonjës dhe bizneset që bëjnë xhiro vjetore mbi 10 milionë lekë duhet të vendosin kamerat e sigurisë në të gjitha ambientet e tyre brenda datës 28 dhjetor, në të kundërt do të përballen me masa administrative.

Policia e Shtetit nëpërmjet një letre drejtuar bizneseve paralajmëron se pas kalimit të këtij afati do të vendosen gjoba, të cilat do të variojnë nga 5 mijë deri në 100 mijë lekë.

Në letrën që u është çuar bizneseve, theksohet se zona përbën rrezik për sigurinë publike, prandaj duhet të vendosin kamera dhe pajisjet e tjera për të ruajtur pamjet filmike.

Ligji për sigurinë

Ligji për sigurinë publike parashikon që kamerat e sigurisë të vendosen në çdo biznes privat që vlerësohet me risk nga Policia, që ka më shumë se 50 punonjës, apo bën një xhiro më të madhe se 10 milionë lek në vit.

Policia u ka kërkuar karburanteve dhe pikave të këmbimit valutor që të shtojnë kamerat e sigurisë, ndërsa bizneseve të tjera u është kërkuar që të pajisen me këto kamera. Uniformat blu do të bëjnë kontrolle te bizneset duke filluar nga data 29 dhjetor 2017 dhe do t’i pajisë ato me një certifikatë që quhet “vërtetim i sigurisë”.

Kush nuk merr certifikatën, atëherë gjobitet. “Gjoba vendoset nga policia, nëse subjekti nuk ka marrë masat shtesë të sigurisë, pas kalimit të afatit prej 30 ditëve nga data e njoftimit për marrjen tyre”, – parashikon ligji i ri për sigurinë publike. Ligji parashikon që kamerat e sigurisë të vendosen në kopshte e shkolla, por edhe në mjetet e transportit publik si urbanët brenda qytetit dhe autobusët që lëvizin nga një qytet në tjetrin.

Edhe për institucionet publike parashikohen gjoba, nëse nuk vendosin kamera sigurie. Nr. 19/2016 për masat shtesë të sigurisë publike, parashikon kategoritë e bizneseve që duhet të instalojnë kamerat. Sipas ligjit duhet të vendosin kamera:

 1. subjektet që kanë selinë e mjediset e punës dhe ushtrojnë aktivitetin tregtar në vende të ekspozuara ndaj rrezikut të shtuar për sigurinë, sipas vlerësimit të analizës së rrezikut të bërën nga Policia e Shtetit;
 2. subjektet që kanë mbi 50 punonjës dhe/ose frekuentues, të cilët, në mënyrë të vazhdueshme, akomodohen apo frekuentojnë në të njëjtën kohë një mjedis të hapur ose të mbyllur;
 3. subjektet që ushtrojnë aktivitet tregtar nga ora 2300 deri në 600;
 4. subjektet që kanë aktivitet ekonomik, xhiroja vjetore e së cilës është mbi 10 milionë lekë;
 5. subjektet që ushtrojnë veprimtari në fushën e lojërave të fatit;
 6. subjektet që administrojnë mjedise të hapura apo të mbyllura për fëmijë, si: shkolla, kënde lojërash dhe që vlerësohen nga Policia e Shtetit si burim rreziku i shtuar;
 7. subjektet që kryejnë veprimtari të transportit publik për udhëtarët, nxënësit, studentët, si dhe transport të vlerave monetare dhe të mallrave të rrezikshme.

Sanksionet dhe e drejta e ankimit

Mosmarrja e masave shtesë të sigurisë, të parashikuara në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji, nga subjektet e këtij ligji, kur nuk përbën vepër penale, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë si më poshtë:

 1. Mosmarrja e masës së parashikuar në shkronjën “a”, nga 5 mijë deri në 20 mijë lekë;
 2. Mosmarrja e masës së parashikuar në shkronjën “b”, nga 20 mijë deri në 50 mijë lekë;
 3. Mosmarrja e masës së parashikuar në shkronjën “c”, nga 50 mijë deri në 100 mijë lekë;
 4. Mosmarrja e masës së parashikuar në shkronjën “ç”, nga 50 mijë deri në 100 mijë lekë.
 5. Gjoba vendoset nga Policia nëse subjekti nuk ka marrë masat shtesë të sigurisë, pas kalimit të afatit prej 30 ditëve nga data e njoftimit për marrjen tyre.
 6. Në rast se subjekti, pas 30 ditëve nga vendosja e gjobës, nuk përmbush detyrimet e përcaktuara në këtë ligj, policia njofton zyrtarisht autoritetin përgjegjës për mungesën e masave shtesë të sigurisë publike.
Artikuj të Tjerë